Code


Reclame

De Code stelt regels met betrekking tot reclame voor diergeneesmiddelen, desinfecteermiddelen en plaagbestrijdingsmiddelen (biociden), diervoeders met een bijzonder voedingsdoel en aanvullende diervoeders en veterinaire verzorgingsproducten. Er gelden twee basisnormen die als volgt kunnen worden samengevat:
• een verbod tot misleiding bij de aanprijzing van veterinaire producten;
• een verplichting om ervoor te zorgen dat de aanprijzing in overeenstemming is met de waarheid en de algemeen geldende normen van goede smaak en fatsoen.

Daarnaast gelden aanvullende regels voor diergeneesmiddelenreclame, zoals het verbod om publieksreclame te maken voor recept-diergeneesmiddelen en de verplichting dat reclame in overeenstemming is met de wettelijke toelating.

Op grond van de Verordening diergeneesmiddelen 2019/6 is reclame voor recept-diergeneesmiddelen uitsluitend toegestaan richting de dierenarts en houders van een kleinhandelsvergunning. Het is daarnaast toegestaan reclame te maken voor immunologische diergeneesmiddelen richting professionele dierhouders.

Om dit principe te kunnen handhaven, hanteert de CAVP een limitatieve lijst van vaktijdschriften en vakbeurzen waarin/op reclame voor immunologische diergeneesmiddelen is toegestaan. Deze lijsten zijn opgenomen als bijlage van de Code. Om aan deze lijsten te kunnen worden toegevoegd, geldt de volgende procedure:

Procedure aanvraag vakblad of –beurs 

Uitgevers van tijdschriften en organisatoren van vakbeurzen kunnen hun tijdschrift resp. vakbeurs aanmelden om te worden opgenomen in de lijst van vakbladen respectievelijk vakbeurzen. De aanvraag kan worden ingediend met behulp van bijgaande formulieren. Bij de aanvraag dient tevens de nodige documentatie te worden toegevoegd over doelgroep/abonneebestand en verspreidingsgebied.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de CAVP, ondergebracht bij de Keuringsraad:
CAVP
p/a Keuringsraad Koag/Kag
Postbus 9087
1006 AB Amsterdam
T: +31 (0)20 408 06 86
E: cavp@codeavp.nl

Publieksvoorlichting recept-diergeneesmiddelen

Het is verboden reclame te maken voor recept-diergeneesmiddelen richting het publiek. Het is echter niet verboden om het publiek voorlichting te geven over recept-diergeneesmiddelen. Doorslaggevend voor het onderscheid tussen reclame en informatie is het aanprijzende karakter van een uiting. Een aantal factoren speelt daarbij een rol. De vraag of een uiting als informatie dan wel als reclame moet worden beschouwd, dient van geval tot geval te worden beoordeeld. Buiten discussie staat dat de vier in de Code (artikel 1.2) genoemde gevallen waar de Code niet van toepassing is, in ieder geval als informatie moeten worden gekwalificeerd. In de Code worden in de “Nadere voorwaarden” voor toegestane publieksinformatie voor receptplichtige diergeneesmiddelen aanvullende eisen gesteld waar de voorlichting aan moet beantwoorden.

Gunstbetoon

De Code stelt regels over financiële relaties tussen dierenartsen en farmaceutische bedrijven, om te voorkomen dat sprake is van oneigenlijke beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van dierenartsen (verbod op gunstbetoon). Het zijn regels met betrekking tot het geven van geschenken, het bieden van gastvrijheid, het sponsoren van nascholing en andere projecten en het verlenen van diensten. 

Transparantie

Dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven werken samen in het belang van een goede diergeneeskundige zorg. Door transparant te zijn over de onderlinge samenwerking, wordt het publiek in staat gesteld kennis van een eventuele en desgewenst een nadere toelichting te vragen. Zie verder onder transparantie.