Over CAVP


De Commissie Aanprijzing Veterinaire Producten bestaat uit 3 leden: een jurist als onafhankelijk voorzitter (en een dito plaatsvervanger), een lid aangewezen door de KNMvD (en diens plaatsvervanger) en een lid aangewezen door de FIDIN (en diens plaatsvervanger).

De CAVP is als volgt samengesteld:
• Mr. A.P. Ploeger, onafhankelijk voorzitter
• Mr. E.M. Polak, onafhankelijk plaatsvervangend voorzitter
• Drs. S.J. Mesu, lid, afgevaardigde KNMvD
• Dr. F.J.W.C. van Herten, plaatsvervangend lid, afgevaardigde KNMvD
• Drs. E.M. Loriaux, lid, afgevaardigde FIDIN
• Drs. R.A.J.M. van Meer, plaatsvervangend lid, afgevaardigde FIDIN

Iedere belanghebbende kan klachten over aanprijzingen van veterinaire producten in strijd met de Code, indienen bij de CAVP. Het secretariaat van de CAVP is ondergebracht bij de Keuringsraad, het expertisecentrum op het gebied van (dier)geneesmiddelenreclame:
CAVP
p/a Keuringsraad Koag/Kag
Postbus 9087
1006 AB Amsterdam
T: +31 (0)20 408 06 86
E: cavp@codeavp.nl

De CAVP kan een partij veroordelen tot het nemen van corrigerende maatregelen, de kosten van de procedure en ook publicatie bevelen van de uitspraak in al of niet geanonimiseerde vorm. De kosten van de procedure zijn in 2016 vastgesteld op circa € 6.600,-. De KNMvD en de FIDIN hebben besloten om in beginsel alle uitspraken openbaar te maken op de website. Zij verwachten dat publicatie van uitspraken een educatieve waarde heeft en een grotere bekendheid van het werk van de CAVP oplevert.