Klachten

Klachten met betrekking tot overtredingen van de Code worden behandeld door de Commissie Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP). De leden van de FIDIN en KNMvD zijn gehouden aan de behandeling mee te werken en de uitspraken na te leven. Buiten de eigen leden proberen de FIDIN en KNMvD ook anderen, die zich met aanprijzing van veterinaire producten bezighouden, onder de werking van de Code te brengen.

Iedere belanghebbende kan klachten over aanprijzingen van veterinaire producten in strijd met de Code, indienen bij de CAVP. Het secretariaat van de CAVP is ondergebracht bij de Keuringsraad, het expertisecentrum op het gebied van (dier)geneesmiddelenreclame:
CAVP
p/a Keuringsraad Koag/Kag
Postbus 9087
1006 AB Amsterdam
T: +31 (0)20 408 06 86
E: cavp@codeavp.nl

De CAVP kan een partij veroordelen tot het nemen van corrigerende maatregelen en ook publicatie bevelen van de uitspraak in al of niet geanonimiseerde vorm. De KNMvD en de FIDIN hebben besloten om in beginsel alle uitspraken openbaar te maken op de website (zie hiernaast). Zij verwachten dat publicatie van uitspraken een educatieve waarde heeft en een grotere bekendheid van het werk van de CAVP oplevert.